Hướng dẫn Mod recent apps phong cách Sense UI cho các máy LG

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Sử dụng Android' bắt đầu bởi Trần Anh, 28 Tháng hai 2014.

 1. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  Phần sửa smali, tìm đoạn như trên trong file gốc, cut rồi paste nó ra một file mới. Dùng notepad ++, mark all các dòng có .line, nó sẽ hiện lên màu đỏ. Có tất cả 16 .line trong đoạn này, các bạn đánh số từ 1 đến 16 cho dễ nhớ

  Screenshot (68).png

  - Đầu tiên sửa .locals thành 30
  - Tiếp theo, xoá hết các dòng code dưới mỗi line, chỉ để lại như thế này


  Screenshot (69).png


  - Thêm các code ứng với mỗi line như dưới đây vào


  .line 1

  Mã:
   if-eqz p2, :cond_4

  .line 2

  Mã:
   const/16 v26, 0x4
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  .line 3
  Mã:
   move-result v6
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v24
  
   new-instance v8, Landroid/graphics/Matrix;
  
  
   invoke-direct {v8}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
  
   const/high16 v3, 0x3f80
  
  
   const/high16 v4, -0x4080
  
  
   invoke-virtual {v8, v3, v4}, Landroid/graphics/Matrix;->preScale(FF)Z
  
  
   const/4 v4, 0x0
  
  
   mul-int/lit8 v3, v24, 0x2
  
  
   div-int/lit8 v5, v3, 0x3
  
  
   div-int/lit8 v7, v24, 0x3
  
  
   const/4 v9, 0x0
  
  
   move-object/from16 v3, p2
  
  
   invoke-static/range {v3 .. v9}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;IIIILandroid/graphics/Matrix;Z)Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   move-result-object v27
  
  
   div-int/lit8 v3, v24, 0x3
  
  
   add-int v3, v3, v24
  
  
   sget-object v4, Landroid/graphics/Bitmap$Config;->ARGB_8888:Landroid/graphics/Bitmap$Config;
  
  
   invoke-static {v6, v3, v4}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(IILandroid/graphics/Bitmap$Config;)Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   move-result-object v23
  
  
   new-instance v9, Landroid/graphics/Canvas;
  
  
   move-object/from16 v0, v23
  
  
   invoke-direct {v9, v0}, Landroid/graphics/Canvas;-><init>(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
  
   const/4 v3, 0x0
  
  
   const/4 v4, 0x0
  
  
   const/4 v5, 0x0
  
  
   move-object/from16 v0, p2
  
  
   invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
  
   new-instance v14, Landroid/graphics/Paint;
  
  
   invoke-direct {v14}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
  
   const/4 v10, 0x0
  
  
   move/from16 v0, v24
  
  
   int-to-float v11, v0
  
  
   int-to-float v12, v6
  
  
   add-int/lit8 v3, v24, 0x4
  
  
   int-to-float v13, v3
  
  
   invoke-virtual/range {v9 .. v14}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
  
   const/4 v3, 0x0
  
  
   add-int/lit8 v4, v24, 0x4
  
  
   int-to-float v4, v4
  
  
  
   const/4 v5, 0x0
  
  
   move-object/from16 v0, v27
  
  
   invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
  
   new-instance v25, Landroid/graphics/Paint;
  
  
   invoke-direct/range {v25 .. v25}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
  
   new-instance v15, Landroid/graphics/LinearGradient;
  
  
   const/16 v16, 0x0
  
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v3
  
  
   int-to-float v0, v3
  
  
   move/from16 v17, v0
  
   const/16 v18, 0x0
  
  
   invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v3
  
  
   add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
  
   int-to-float v0, v3
  
  
   move/from16 v19, v0
  
  
   const v20, 0x70ffffff
  
  
   const v21, 0xffffff
  
  
   sget-object v22, Landroid/graphics/Shader$TileMode;->CLAMP:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
  
  
   invoke-direct/range {v15 .. v22}, Landroid/graphics/LinearGradient;-><init>(FFFFIILandroid/graphics/Shader$TileMode;)V
  
  
   move-object/from16 v0, v25
  
  
   invoke-virtual {v0, v15}, Landroid/graphics/Paint;->setShader(Landroid/graphics/Shader;)Landroid/graphics/Shader;
  
  
   new-instance v3, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;
  
  
   sget-object v4, Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;->DST_IN:Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;
  
  
   invoke-direct {v3, v4}, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;-><init>(Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;)V
  
  
   move-object/from16 v0, v25
  
  
   invoke-virtual {v0, v3}, Landroid/graphics/Paint;->setXfermode(Landroid/graphics/Xfermode;)Landroid/graphics/Xfermode;
  
  
   const/16 v17, 0x0
  
  
   move/from16 v0, v24
  
  
   int-to-float v0, v0
  
  
   move/from16 v18, v0
  
  
   int-to-float v0, v6
  
  
   move/from16 v19, v0
  
  
   invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v3
  
  
   add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
  
   int-to-float v0, v3
  
  
   move/from16 v20, v0
  
  
   move-object/from16 v16, v9
  
  
   move-object/from16 v21, v25
  
  
   invoke-virtual/range {v16 .. v21}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   move-object/from16 v0, v23
  
  
   invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   if-eqz v3, :cond_0
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v3
  
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v4
  
  
   if-ne v3, v4, :cond_0
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v3
  
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v4
  
  
   if-eq v3, v4, :cond_1
  
  
  .line 4
  Mã:
   :cond_0
  
   move-object/from16 v0, p0
  
  
   iget-boolean v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mFitThumbnailToXY:Z
  
  
  
   if-eqz v3, :cond_5
  
  .line 5
  Mã:
   move-object/from16 v0, p1
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   const/high16 v4, 0x41c8
  
  
   invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setRotationY(F)V
  
  .line 6
  Mã:
   :cond_1
  
   :goto_0
  
   if-eqz p3, :cond_3
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   invoke-virtual {v3}, Landroid/view/View;->getVisibility()I
  
  
   move-result v3
  
   if-eqz v3, :cond_3
  
  
  .line 7
  Mã:
   if-eqz p4, :cond_2
  
  
  .line 8
  Mã:
   move-object/from16 v0, p1
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   move-object/from16 v0, p0
  
  
   iget-object v4, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;
  
  
   const v5, 0x7f040011
  
   invoke-static {v4, v5}, Landroid/view/animation/AnimationUtils;->loadAnimation(Landroid/content/Context;I)Landroid/view/animation/Animation;
  
  
   move-result-object v4
  
  
   invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
  
  .line 9
  Mã:
   :cond_2
  
   move-object/from16 v0, p1
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   const/4 v4, 0x0
  
  
   invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setVisibility(I)V
  
  
  .line 10
  Mã:
   :cond_3
  
   move-object/from16 v0, p2
  
  
   move-object/from16 v1, p1
  
  
   iput-object v0, v1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  .line 11
  Mã:
   :cond_4
  
   return-void
  
  
  .line 12
  Mã:
   :cond_5
  
   new-instance v29, Landroid/graphics/Matrix;
  
  
   invoke-direct/range {v29 .. v29}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
  .line 13
  Mã:
   .local v1, scaleMatrix:Landroid/graphics/Matrix;
  
   move-object/from16 v0, p0
  
  
   iget v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mThumbnailWidth:I
  
  
   int-to-float v3, v3
  
  
   invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v4
  
  
   int-to-float v4, v4
  
  .line 14
  Mã:
   .local v0, scale:F
  
   div-float v28, v3, v4
  
  
  .line 15
  Mã:
   move-object/from16 v0, v29
  
  
   move/from16 v1, v28
  
  
   move/from16 v2, v28
  
  
  .line 16
  Mã:
   invoke-virtual {v0, v1, v2}, Landroid/graphics/Matrix;->setScale(FF)V
  
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   sget-object v4, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->MATRIX:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
  
   invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
  
   move-object/from16 v0, p1
  
  
   iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   move-object/from16 v0, v29
  
  
   invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageMatrix(Landroid/graphics/Matrix;)V
  
  
   goto :goto_0
  
  Screenshot (70).png


  - Xoá những số bạn đã đánh dấu vào các .line
  - Copy trả lại đúng vị trí trong file gốc, lưu lại
   
  Last edited: 26 Tháng tư 2014
 2. LêDũng96

  LêDũng96 Well-Known Member Staff Member

  Tham gia ngày:
  8 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,183
  Đã được thích:
  682
  Cho xin luôn mấy file mod sẵn đê.

  Sent from my LG-LU6200 using LG Việt mobile app
   
 3. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  Đây là systemUI của rom sphinx cho LU6200 mình mod sẵn, có thể lấy về để xem code. Đang viết một cách sửa smali mới dễ hơn
  mọi người khi mod đến đoạn nào lỗi gì, hay ko tìm thấy thì chụp hình post lên đây mình xem hướng dẫn mình thiếu đoạn nào nhé
   

  Các file đính kèm:

  hungheo90 thích bài này.
 4. trieuchitrungg

  trieuchitrungg Đột tử

  Tham gia ngày:
  17 Tháng bảy 2013
  Bài viết:
  2,117
  Đã được thích:
  8
 5. shenlong8988

  shenlong8988 Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng một 2014
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  3
  cài cái .apk này kiểu j bác ơi? mình cài ko được?
   
 6. hayumi9

  hayumi9 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  423
  Đã được thích:
  111
  chắc là phải thay đổi cái dip, nó to hơn ròi nhưng chỉ đc nửa màn :oops:
  shot_000002.jpg
   
  Last edited: 28 Tháng hai 2014
 7. Trọng*Pro*VũngTàu

  Trọng*Pro*VũngTàu Member

  Tham gia ngày:
  19 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  213
  Đã được thích:
  20
  @Trần Anh minh đang dùng Sphinx của tàu 3/1 bạn có dùng bản đó thì share cho mình với,thank.
   
 8. pnapro_hvtc

  pnapro_hvtc Active Member

  Tham gia ngày:
  22 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  1,131
  Đã được thích:
  311
  Oánh dấu mai lôi e lte2 ra vọc :laugh:
   
 9. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  @shenlong8988 cái này là apk hệ thống, bạn đổi tên thành LGSystemUI.apk chép đè vào system/app
  @Trọng*Pro*VũngTàu sphinx nào cũng đc
  All; @hayumi9 xin lỗi mọi người, mình post nhầm code ở res/layout-port/status_bar_recent_item.xml nên mới chỉ đc một nửa màn hình như vậy :(
  Phần 4 trang 1
  Đã update lại, bạn thử lại nhé
   
 10. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281

  Các file đính kèm:

  chakcoralvine and Trốn nợ like this.
 11. Trốn nợ

  Trốn nợ Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  2,982
  Đã được thích:
  996
  Trận trước làm mãi ko đc,giờ ko có lap thì lại có tut này:confused:
   
 12. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  No đó :D
   
 13. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  bỏ mấy cái gạch gạch chia đi thì dimens.xml, mấy cái padd hay padding mà liên quan đến quicksetting hay floating, brightness đưa về 0.0 hết
  Còn chuyển cái gạch sọc kia sang thì hơi rắc rối, cố hiểu nhé
  layout/status_bar_expanded_setting_layout.xml

  - dòng có @id/setting_divider kéo ra cuối dòng đấy thấy android:layout_toRightOf="@id/date" => nghĩa là nó ở bên phải date. Muốn chuyển nó sang bên phải thứ thì sửa thành android:layout_toRightOf="@id/dayofweek" (id này xem mấy dòng trên)
  - Ở cái id/setting_button cũng vayạ, mặc định nó ở bên phải của cái gạch sọc, chỉ cần sửa nó ở bên phải date là đc
  - Thêm tiếp android:layout_marginLeft="2.0dip" vào cả 2 dòng date và amlich, mục đích để 2 thằng này nó tránh xa cái gạch sọc kia cho đẹp. 2.0 tuỳ sửa sao cho đẹp
   
  chakcoralvine thích bài này.
 14. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  17t mà giỏi vãi :D like
   
 15. SunvicAn

  SunvicAn Member

  Tham gia ngày:
  24 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  9
  Bác Trần Anh cho xin framework với systemui đi, đg dùng flex r
   
 16. pnapro_hvtc

  pnapro_hvtc Active Member

  Tham gia ngày:
  22 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  1,131
  Đã được thích:
  311
  Bác @Trần Anh để code thế nào chứ kiểu kia khi cop vào sửa toàn lệch dòng với thêm dòng lại p lọ mọ sửa từng cái :(, mà m sửa xong k recompile được LGSystemUI, xem thì hình như bị lỗi ở phần smali chắc cop sai chỗ nào:(
   
  Last edited: 1 Tháng ba 2014
 17. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  @Trần Anh fix dùm cho mấy dòng code đúng dòng đi :D cóp n cứ thụt ra thụt vào làm sợ lỗi gần chếc :D
   
 18. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  code xml ko cần căn đúng dòng đâu, miễn là có đầu có cuối
  bạn nào lỗi recompile chụp log lên mình xem giúp cho
   
 19. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  2014-03-01-11-49-02.png
  Biết cho cái khoanh tròn vào giữa k Tran Anh
   
 20. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  chắc nó ở lock screen. cách mò: Tìm string cái dòng nó hiện ở đấy, xem tên string là gì, rồi tìm cái tên đấy trong layout xem nó ở xml nào mở xml ấy ra mò tiếp
   
  chakcoralvine thích bài này.

Chia sẻ trang này